תנאי שימוש באתר

א.      כללי

נבקשך לקרוא את תנאי השימוש בעיון. השימוש בפועל בשירותים שהוליס תעשיות מציעה לך, משתמש באתר, מזדמן או רשום ("הגולש"), נחשב כהסכמה מצידך לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה, כפי שישתנה מפעם לפעם. אם אתה לא מסכים לתנאי שימוש המפורטים כאן, או לחלק מהם, אתה אינך רשאי לעשות שימוש בשירותים.

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, באתר ובשירותים המופיעים באתר, לרבות בעיצובו של האתר או הישומים המופעלים בו, וכן בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, וטקסט הכלול באתר (למעט תכנים של צדדים שלישיים), הם הרכוש הבלעדי של הוליס תעשיות ו/או של צדדים שלישיים. סימני המסחר שבאתר, הם קניינם של מפעילת האתר, הוליס תעשיות בע"מ ("הוליס תעשיות") ו/או בעליהם, לפי העניין. אתה לא רשאי לעשות בסימני מסחר אלה כל שימוש ו/או שכפול ו/או העתקה.

אם אתה קטין (מתחת לגיל 18), נבקש כי תקרא את תנאי השימוש בעיון יחד עם האפוטרופוס שלך. אם אתה (או או האפוטרופוס) לא מאשר ומסכים לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה, או לחלק מהם, אתה לא רשאי לעשות שימוש באתר או בשירותים באתר לכל מטרה שהיא.

הוליס תעשיות רשאית לעדכן, להוסיף, לערוך ולשנות את תנאי השימוש באתר, בהתאם לשיקול דעתה מעת לעת. תנאי השימוש המעודכנים ביותר יופיעו באתר תחת הקישור "תנאי שימוש באתר". נדגיש – שימושך באתר (כגולש רשום או מזדמן) הוא הסכמה לתנאים אלה, כפי שישתנו מעת לעת (בהתאם למופיע באתר).

תנאי השימוש באתר מופנים אליך, אך במקרה שאתה פועל עבור בית עסק או בשמו תנאי השימוש המפורטים במסמך זה יחולו הן עליך והן על בית העסק.

הוראות אלה לא גורעות מכל הוראה אחרת בהסכמים הנלווים לשירותים באתר (אם ישנם).

אם ישנה סתירה או אי התאמה בין הקבוע בתנאי השימוש במסמך זה לבין המצויין בדפים אחרים באתר, גובר האמור בתנאי שימוש המפורטים במסמך זה.

הנך מוזמן ליצור קשר עם מפעילי האתר בכל נושא על ידי מילוי טופס פניה בעמוד יצירת הקשר באתר.

ב.       הגדרות

1.              למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:

1.1.             "האתר" – אתר האינטרנט של Blinds 4 U, שכתובתו: blinds4u.co.il.

1.2.             "המכשיר" – לרבות ציוד התקשורת, המחשב, המודם, הטלפון, הטלפון הסלולארי (לרבות טלפון סלולרי חכם) וכל ציוד, חומרה ותוכנה שיהיו בשימושך לצורך השימוש בשירותים וכן כל הפונקציות הנלוות, לרבות אבטחת מידע.

ג.        השימוש באתר

2.              אתה רשאי להשתמש בתכנים באתר הוליס תעשיות על פי לכללים המפורטים להלן, בלבד. חל איסור להשתמש בתכנים באתר הוליס תעשיות באופן אחר מהקבוע במסמך זה, אלא אם קיבלת את הסכמת הוליס תעשיות, מראש ובכתב ובאופן מפורש לעשות כך, ובכפוף לתנאי ההסכמה:

2.1.             הרשות להשתמש באתר היא למטרות פרטיות ולהן בלבד. חל איסור להעתיק, להשתמש, או לאפשר לאחר להשתמש, בתכנים מתוך אתר הוליס תעשיות, לרבות בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכדומה, לכל מטרה שהיא, מסחרית או אחרת.

2.2.             חל איסור על ביצוע פעולות לעניין עיצובו של האתר, תכנים המופיעים בו, או קוד המקור שלו.

2.3.             חל איסור על הפעלת (או אישור אפשרות הפעלת) כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, למטרת חיפוש, אחזור אוטומטי, סריקה, שכפול או העתקה או של חומרים או תכנים המופיעים אתר הוליס תעשיות. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים אלו לצורך יצירת מאגרים או אוספים שיכילו תכנים או מידע מאתר הוליס תעשיות.

2.4.             חל איסור על ביצוע כל מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים פנימיים באתר, במטרה להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).  

2.5.             חל איסור על הצגת תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, או כחלק מאתר אחר (mirror), או כחלק משירות אחר.

2.6.             חל איסור על הצגת תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, פרוטוקול או אביזר, המשנים את העיצוב שלהם כמופיע באתר או מחסירים מהם תכנים או מידע כלשהו ובפרט תוכן מסחרי לרבות פרסומות.

2.7.             חל איסור על יצירת קישורים לאתר מכל אתר המכיל תכנים לא חוקיים או בלתי הולמים, לרבות תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או תכנים שהפרסום שלהם מנוגד לחוק או שפועלים לעידוד פעילות המנוגדת לחוק.

2.8.             חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, שהם לא דף הבית של האתר ("קישור עמוק") וחל איסור להציג, או לפרסם תכנים אלו בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לאתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה להשתמש בו ולצפות בו באופן זהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר באופן ישיר לתמונה, אלא לעמוד המלא שבו היא מופיעה). כמו כן על כתובתו המלאה של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך. חל איסור לשנות, לערוך, לסלף או להסתיר כתובת זו וכן להחליפה בכל כתובת אחרת.

3.              אם תבצע קישור עמוק כאמור, להוליס תעשיות הזכות והרשות להורות לך לבטלו מיד, בהתאם לשיקול דעתה. במקרה זה, אתה מחויב לבטל את הקישור העמוק מייד ולא תהיה לך כל טענה, תלונה, דרישה או תביעה כלפי הוליס תעשיות בעניין זה.

4.              הוליס תעשיות אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מתוך האתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאלה בכל אופן או דרך. אתה נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל פרסום של התכנים, לרבות קישור או הצגה שלהם, שנעשה על ידך. בהתאם, אתה מתחייב לשפות את הוליס תעשיות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מהאמור.

5.              הטמעת סרטוני וידאו (Embedding)- אין להטמיע סרטוני וידאו מהאתר ללא אישור מראש ובכתב של הוליס תעשיות בכל אתר ולרבות באתר המכיל או מארח: תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או באתרים שעצם הטמעת הסרטון תהא הפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג' לרבות יוצרי הסרטון ובעלי זכויות היוצרים בו. הוליס תעשיות שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו ו/או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הוליס תעשיות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. הוליס תעשיות רשאית להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי הוליס תעשיות בעניין זה. הוליס תעשיות לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מהאתר. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את הוליס תעשיות בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

6.              אתה מתחייב להימנע מלבצע כל אחת מהפעולות או המעשים המפורטים:

6.1.             התחזות לאדם, חברה או ישות משפטית אחרת, העושה שימוש בשירותים.

6.2.             הטענה, שליחה או שידור של חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן לגרום להגבלת השימוש, להרוס או להפריע (לרבות כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש הוליס תעשיות למטרת אספקת השירותים.

6.3.             הצפת השרתים באמצעותם מופעלים השירותים באתר בדואר, לרבות דואר זבל (spam).

6.4.             שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.

6.5.             פגיעה בכל צורה או אופן בזכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת בשירותים.

6.6.             שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר שמטרתו איחזור, אינדוקס או איתור מידע באתר או בשירותים שמציע האתר, או כל כלי מסוג זה שמתוכנן לחשוף את מבנה הקוד או מאגר הנתונים באתר או בשירותים שמציע האתר.

6.7.             לקטוע או להפריע בכל דרך, לאתר או לשירותים שמציע האתר, לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או לשירותים שמציע האתר.

6.8.             להעלות, להעביר או לשלוח באמצעות האתר או השירותים בו חומר או מסר בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או פוגעני וכן מסר לא רלוונטי.

6.9.             לעשות כל שימוש באתר ובשירותים, בניגוד או שלא באופן ההולם את תנאי השימוש המפורטים במסמך זה, או שאינו חוקי או מוסרי.

6.10.         לעשות שימוש מסחרי או שימוש למטרות רווח במידע באתר, או להרשות שימוש כלשהו במידע לצדדים שלישיים, (בין בתמורה ובין שלא בתמורה).

6.11.         לעשות שימוש במידע באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט או בשירות אחר, מבלי לקבל את הסכמת הוליס תעשיות מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי השימוש.

6.12.         לאגור מידע באמצעות תוכנות מסוגים שונים, או להציג את האתר בממשק או עיצוב אחרים או שונים מאלה שנקבעו על ידי הוליס תעשיות, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה של הוליס תעשיות לכך מראש ובכתב.

6.13.         להציג את האתר באופן הגורע או משנה בצורה כלשהי את התכנים בו.

    7.              הוליס תעשיות רשאית להסיר או לערוך מסרים שהעלית לאתר או לשירותים, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי.

 

ד.       קנין רוחני

    8.              זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, בשירותים המוצעים באתר ובכל תוכן אחר הכלול באתר (מלבד תכנים הנמסרים לפרסום על ידי יתר המשתמשים) הן של הוליס תעשיות בלבד, או של צד ג' אחר, שנתן להוליס תעשיות את רשותו להשתמש בהן. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהוליס תעשיות או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי הוליס תעשיות לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתרים.

    9.              השם "הוליס תעשיות" וסימנים מסחריים ו/או סמלי שירות הם רכושה של הוליס תעשיות. אין לך כל זכות לעשות שימוש בסימני המסחר או בסמלים אלו לכל מטרה שאינה מצוינת באופן מפורש בתנאים אלו.

 10.              אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה - סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

 11.              סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

 12.              הוליס תעשיות אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

 13.              במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה להוליס תעשיות רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

ה.      סעדים

 14.              הוליס תעשיות תהיה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שמסרת לה, להזהיר באופן מיידי את קהל לקוחותיה נגד פעולותיך, להגביל את גישתך לשירותים (לרבות וללא הגבלה, ליכולת לבצע העברת כספים ותשלומים) ולסרב לספק לך את השירותים בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

14.1.1.                  אם קיים חשש שהפרת את הוראות תנאי שימוש אלה.

14.1.2.                  אם אין היא מסוגלת לאמת ו/או לתקף מידע שנמסר על ידיך.

14.1.3.                  אם היא סבורה שהשימוש שלך בשירותים מהווה סיכון כספי ו/או הונאה כלשהי ו/או אם קיים חשש סביר לכך.

14.1.4.                  אם היא סבורה שפעולותיך עלולות לגרום להפסד כספי ו/או תשלום ו/או ליצור אחריות משפטית עבורך, עבורן ו/או עבור קהל לקוחותיהן.

ו.        אחריות וסיכונים

15.              הוליס תעשיות לא תהיה חייבת או אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, במתן פיצוי כלשהו עבור נזק הנגרם כתוצאה מהמידע המפורסם באתר או משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותים או באפשרויות המסחריות המופיעות באתר, או בכל הקשור בהם.

16.              מובהר, כי מערכותיה של הוליס תעשיות, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאחר או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. הוליס תעשיות משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.

17.              מובהר, כי השירותים יינתנו על ידי הוליס תעשיות בהתאם להנחיותיך ו/או הנחיותיו של מי שנחזה לך, בכפוף להוראות תנאי השימוש. אשר על כן, כדי להקטין את הסיכון, עליך להקפיד על נהלי אבטחת המידע של הוליס תעשיות. כמו-כן עליך להודיע מיד להוליס תעשיות על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בשמך ו/או במידע אודותיך. במקרה של חשש לחשיפת הסיסמה האישית של הוליס תעשיות יש לבצע החלפת סיסמה באופן יזום ומיידי באתר האינטרנט או בעזרת שירות הלקוחות. הנך מתחייב לשאת באחריות בגין כל הפרה שלך את נהלי אבטחת המידע של  הוליס תעשיות.

18.              מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, הוליס תעשיות תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה:

18.1.         שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין בהוליס תעשיות ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.

18.2.         תפקוד לקוי של כל תוכנה ו/או חומרה המצויות אצלך.

18.3.         חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מהוליס תעשיות באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירותים, והינך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או להוליס תעשיות בקשר לכך.

 19.              הנך מתחייב לשפות ולפצות את הוליס תעשיות, בגין כל הפסד, נזק או חסר (לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד) שייגרמו להוליס תעשיות, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושך באתר באופן המפר את תנאי השימוש; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת הוליס תעשיות לראשונה בכתב.

 20.              מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותך בנוגע למכשירך, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.

ז.        פרטיות

 21.              לעיון במדיניות הפרטיות של האתר במלואה, הקש כאן: מדיניות הפרטיות [קישור]. ככל שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות של האתר, אנא הימנע משימוש באתר. כל שימוש באתר, כפוף ומותנה, להסכמה למדיניות הפרטיות של האתר במלואה.

ח.      קישורים לאתרים חיצוניים

22.              ייתכן וחלק מהשירותים יכילו קישורים לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באמצעות השירותים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי, להוליס תעשיות אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, הוליס תעשיות אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמכת ו/או ביצעת פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים בשירותים כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם. בלחיצה על הקישור, הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הוליס תעשיות בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרם לך (ככל שייגרם) כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש במידע המופיע באתרים חיצוניים אלה.

23.              במידה ומצאת במידע הנמצא בשירותים, או במידע הקיים בין תכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי השירותים באמצעות שירות הלקוחות של הוליס תעשיות.

ט.      קניות, פרסומות ומידע מסחרי

24.              ככל שבאתר יופיעו פרסומות ומודעות, אלו נמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

25.              הוליס תעשיות לא תישא בכל אחריות לתכנים פרסומיים אלו, שיפורסמו באתר. הוליס תעשיות אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים אלו ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. אין בכך כדי להוות המלצה או עידוד מטעמה של הוליס לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

י.        הזמנות מוצרים ותשלום באמצעות כרטיסי אשראי

26.              הוליס תעשיות מאפשרת רכישת מוצרים ושירותים (להלן: "מוצרים") דרך האתר. סוג המוצרים שיימכרו עשוי להשתנות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הוליס תעשיות.

27.              באתר יוצגו המוצרים המוצעים למכירה, בצירוף תמונה (להמחשה בלבד), מפרט כל מוצר, מחיר המוצר, דמי המשלוח (במידה וקיים כזה), האחריות הניתנת על המוצר, זמן האספקה לאחר הזמנתו וכן כל פרט אחר הרלוונטי לאותו המוצר בהתאם לשיקול דעתה של הוליס תעשיות או על פי דין. במידה והנך מעוניין לקבל פרטים נוספים שאינם מופיעים באתר, הנך מוזמן לפנות להוליס תעשיות באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים באתר. המחיר בו תחויב בעת ביצוע ההזמנה הוא המחיר המופיע באתר והמתייחס למוצר הנבחר.

28.              הוליס תעשיות רשאית לשנות את המחירים המופיעים באתר מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי כאמור לא יחול על הזמנות שהושלמו עובר לביצוע השינוי במחיר גם אם טרם סופק לך המוצר.

29.              ניתן להזמין מוצרים על ידי לחיצה על הפריטים שברצון הגולש לרכוש, ולאחר מכן על ידי מילוי האופציות שיופיעו על גבי המסך, כגון בחירה באפשרות משלוח וסוג התשלום. הגולש יידרש לבדוק ולתקן כל טעות במידע שמילא בהזמנה עד לנקודה שבה תשלח אל הוליס תעשיות ההזמנה ולמלא פרטים אישיים כנדרש בחלון ההזמנה. בעת ביצוע ההזמנה יידרש הגולש להזין כתובת למשלוח המוצרים בגבולות מדינת ישראל. מחירי המוצרים באתר לא כוללים דמי משלוח, אלא אם צוין אחרת.

30.              למרות שהוליס תעשיות נוקטת בצעדים סבירים על מנת לתאר את המוצרים בצורה מדויקת ככל האפשר בעזרת צילומים ותמונות אחרות הנמצאות באתר, הפרטים (כגון צבע, דוגמה ומרקם, וכו') הנראים על המסך תלויים במסך המחשב שבו הגולש משתמש, ולאור זאת, יתכן שהם אינם מייצגים באופן מדויק את פרטי המוצר האמיתיים ומשכך הוליס תעשיות אינה נושאת באחריות. אם יש למשתמש ספקות כלשהם לגבי המידה או תכונה של כל מוצר, יש לפנות להוליס תעשיות לבירור קודם לביצוע ההזמנה.

31.              המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם מצוין אחרת. כמו כן דמי המשלוח המצוינים באתר מתייחסים רק למשלוח בתוך גבולות ארץ ישראל ובתוך הקו הירוק. דמי המשלוח אינם כוללים משלוח למקומות שאינם נגישים פיסית, שההגעה אליהם כרוכה בסיכון או בהיערכות מיוחדת. בנוסף, דמי המשלוח אינם כוללים הובלה פיסית לקומה גבוהה ו/או הובלה הדורשת כוח אדם ו/או הובלה הדורשת אמצעי עזר נוספים (כגון רמפה, מנוף וכיו"ב) ככל שתבוצע הובלה חריגה תחויב בגין הפרש העלות בגינה.

32.               

33.              רכישת המוצרים דרך האתר תיעשה באמצעות כרטיס אשראי בר תוקף הניתן לסליקה על ידי חברות האשראי בישראל או באמצעות חברה המספקת שירותי סליקה מקוונים (להלן: "המסלקה"). הרכישה באמצעות כרטיס האשראי תהא כפופה לתנאי השימוש ודרישות המסלקה והנך מסכים כי על כל עסקה יחולו תנאי השימוש של המסלקה הרלוונטית. הוליס תעשיות רשאית שלא לכבד כרטיסי אשראי מסוימים ו/או אמצעי תשלום אחרים לפי שיקול דעתה.

34.              על מנת לבצע הזמנה באמצעות האתר, תתבקש לספק להוליס תעשיות על ידי הקלדה לאתר פרטים מזהים, כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, קוד ביטחון (שבגב כרטיס האשראי), מספר תעודת זהות ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה של הוליס תעשיות ושידרשו לטובת ביצוע ההזמנה (להלן: "פרטי ההזמנה"). פרטי ההזמנה יקלטו במחשבי הוליס תעשיות והנך מסכים כי הוליס תעשיות תהיה רשאית לעשות בפרטים אלו כל שימוש. הנך מסכים לכך כי לא יהיה בשימוש כאמור משום הפרה של פרטיותך ו/או משום הפרה של חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.  

35.              מובהר בזאת כי על אף שהוליס תעשיות נוקטת באמצעים הנדרשים על פי דין לאבטחת פרטי ההזמנה, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית, ולא תהיה לך כל טענה כלפי הוליס תעשיות בגין נזקים, אשר ייגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית.

36.              עליך להקפיד לספק את הפרטים הנכונים והמדויקים וזאת על מנת שניתן יהיה לבצע את הזמנתך. אין למסור פרטים כוזבים, ואם תעשה כן אתה עלול לבצע עבירה פלילית ולהיות חשוף להליכים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים. 

37.              במידה ואינך מעוניין להזין את פרטי כרטיס האשראי שברשותך, אנו מזמינים אותך ליצור עמנו קשר באמצעות הלינק הבא -צור קשר אנו נעשה את מירב המאמצים על מנת למצוא עבורך פתרון חלופי לשביעות רצונך.

38.              מודגש כי תנאי מוקדם לאישור הזמנת המוצר הינו אימות פרטי כרטיס האשראי כפי שנמסרו על  ידך, וקבלת אישור המסלקה לחיוב כרטיס האשראי. חיוב ההזמנה בגין עלות המוצר הנרכש על ידך, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו סיפקת בעת ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי התשלום שנקבעו ופורסמו עבור המוצר הנבחר על ידך. תנאי התשלום ואפשרויות תשלום בתשלומים יהיו מצוינים באתר בהתאם לתנאי חברת כרטיס האשראי והריבית החלה על תשלומים אלו ואישור שלך לביצוע העסקה מהווה הסכמה לתנאי תשלום אלו. דמי המשלוח יתווספו לעלות ההזמנה ויגבו ביחד עם התשלום בגין ההזמנה. במשלוח המשולם בעסקת תשלומים, תהיה רשאית הוליס תעשיות לגבות את דמי עלות המשלוח בתשלום הראשון.  

39.              לאחר קבלת פרטי ההזמנה וקליטתם במחשבי הוליס תעשיות ולאחר בדיקת פרטי כרטיס האשראי כפי שהזנת בעת ההזמנה וקבלת אישור הזמנה מחברת כרטיסי האשראי, ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה על ידך אישור הזמנה. יש לשמור אישור זה להוכחת רכישה, אך אין באישור זה משום אישור סופי והוא כפוף לבדיקת הוליס תעשיות במידת הצורך. 

40.              היה וחברת כרטיסי האשראי לא תאשר את ביצוע ההזמנה תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה על ידך הודעה מתאימה (להלן: "הודעת סירוב") ויהיה עליך ליצור קשר עם חברת הוליס תעשיות לשם הסדרת התשלום מול חברת כרטיסי האשראי ו/או לשם ביצוע התשלום באופן אחר. רק לאחר הסדרת התשלום וקבלת אישור ההזמנה הרלוונטי תטופל הזמנתך על ידי הוליס תעשיות. במידה ולא תפעל להסדרת התשלום בתוך שבעה (7) ימים מיום קבלת ההודעה על סירוב, תהיה הוליס תעשיות זכאית לבטל את ההזמנה.  

41.              לאחר קליטת ההזמנה במחשבי הוליס תעשיות, תבצע הוליס תעשיות בדיקה האם המוצר קיים במלאי, ויבוצע אימות נתונים וכל בדיקה אחרת שהוליס תעשיות תמצא לנכון בקשר עם ההזמנה. במידה והוליס תעשיות לא תוכל לבצע את ההזמנה עקב מחסור במלאי, עקב אי ביצוע ההזמנה כנדרש, או עקב מסירת פרטים לא נכונים על ידך ו/או מכל סיבה אחרת שהוליס תעשיות תמצא לנכון, לא יגבה תשלום בגינה (במידה וכבר נגבה תשלום, הוא יוחזר לך), העסקה תבוטל, לא יהיו לך כל טענות בקשר לביטול כאמור והנך מוותר על כל טענה כלפי הוליס תעשיות בקשר לכך. הודעה על ביטול כאמור בסעיף זה תשלח אליך באחד מאמצעי יצירת הקשר שמסרת בעת ההזמנה.

42.              המוצר שהוזמן יישלח באמצעות הדואר, לכתובת (בישראל) שהוזנה על ידך במעמד ההזמנה, וזאת בתוך 14 ימי עסקים ו/או יסופק לך בדרך אחרת בתאום מראש.

43.              מועדי האספקה ימנו החל מאישור העסקה על ידי חברות כרטיסי האשראי ומשלוח הודעת האישור על ידי הוליס תעשיות (המאוחר ביניהם). ימי העסקים לעניין סעיף זה הם – ימים א'-ה', ואינם כוללים את ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

44.              יודגש כי בכל הקשור למשלוח באמצעות חברת דואר ישראל יחול על המשלוח תקנון דואר ישראל. במידה ויעשה שימוש בכל חברת שליחויות אחרת, אזי יחול תקנונה של אותה חברה.

45.              סירוב מצדך לקבל מוצר אשר נשלח אליך בהתאם להזמנתך והוראות תקנון זה, יהווה משום הוראה למשלח להחזיר את המוצר להוליס תעשיות והוליס תעשיות תהיה רשאית לחייבך בעלות המשלוח כולל מע"מ.

46.              הוליס תעשיות רשאית לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימה של בעל כרטיס האשראי, כתנאי למסירת המוצר.

47.              הוליס תעשיות רשאית שלא לאשר ו/או למנוע ביצוע של הזמנה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולרבות במקרה שבו פרטי הרישום היו שגויים או לא מלאים או במקרה שהופרו תנאי השימוש של האתר או במקרה של אי קבלת אישור המסלקה לביצוע ההזמנה. במקרה שבו סורבה הרכישה, יושב לך כל סכום שבו חויבת ככל שבוצע החיוב קודם לכן.

48.              הוליס תעשיות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם בגין איחור, עיכוב או כשל באספקת המוצרים מכל סיבה שהיא. בכל מקרה אחריות הוליס תעשיות תוגבל לנזקים ישירים בלבד ולמחיר המוצר ו/או השירות הנרכש בלבד. בכל מקרה, כל נזק שיגרם למוצר הנרכש בעת ההובלה במקרה של איסוף עצמי יהיה באחריותך בלבד.

49.              הנך מסכים כי בכל עסקת רכישה דרך האתר, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבה של חברת הוליס תעשיות.

יא.    ביטול רכישה דרך האתר

50.              הנך רשאי לבטל את הזמנתך בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), והתקנות שהותקנו על פיו, ובלבד שהמוצר שרכשת לא יוצר עבורך על פי מידות או דרישות מיוחדות.

51.              בהתאם לחוק הגנת הצרכן, רשאי צרכן אשר רכש מוצר דרך האינטרנט או הטלפון, לבטל את הרכישה בהודעה בכתב (לרבות באמצעות פקס או דואר אלקטרוני אשר הומצאו כדין), לעסק ממנו נרכש המוצר, בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם.

52.              לא יתאפשר ביטול עסקה של מוצרים פסידים (כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010) או טובים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן במסגרת העסקה.

53.              במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאינה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך לגביו על ידי הוליס תעשיות, עליך להחזיר את המוצר לנקודת האיסוף שתוגדר על ידי הוליס תעשיות, על חשבונך, בתוך 7 ימים ממועד משלוח הודעת הביטול להוליס תעשיות. על המוצר להיות מוחזר באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל סוג שהוא, ככל שהדבר אפשרי וסביר בנסיבות העניין, ובתנאי שלא נעשה בו שימוש. הוליס תעשיות תשיב לך את החלק ממחיר העסקה ששולם כבר על ידך בתוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול, בניכוי דמי הביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם (להלן: "דמי הביטול"). במידה והתמורה בגין העסקה התבצעה באמצעות כרטיס אשראי, תחוייב בעמלת סליקת אשראי, ככל ושולמה כזו, וזאת בנוסף לדמי הביטול.

54.              במקרה שהמוצר שסופק לך היה פגום בעת קבלתו, הוליס תעשיות תעשה כל מאמץ להחליפו במוצר חלופי שאינו פגום. אם בכל זאת תבחר לבטל את העסקה בנסיבות אלו, יהיה עליך להשיב להוליס תעשיות את המוצר הפגום באותה הדרך שבה המוצר נשלח אליך ועם קבלתו אצל הוליס תעשיות יוחזר לך כספך ללא דמי ביטול.

55.              החזר התמורה במקרה של ביטול יתבצע באותו האופן בו התבצע התשלום, ובהתאם להוראות הדין.

56.              הוליס תעשיות תהא רשאית לתבוע את נזקיה בגין ביטול כאמור, ואין בהשבת התמורה או אישור הביטול משום ויתור על זכויות הוליס תעשיות בקשר לעסקה ו/או לביטול העסקה כאמור.

57.              בכל מקרה של סתירה בין הוראות הביטול שלעיל, לבין הוראות הביטול שבחוק הגנת הצרכן, יגברו הוראותיו של חוק הגנת הצרכן.

58.              הוליס תעשיות אף היא תהיה רשאית לבטל את העסקה, וזאת במקרים הבאים:

58.1.         בכל מקרה של טעות בתום לב ו/או טעות סופר שנפלה במחיר המוצר שנרשם באתר.

58.2.         בכל מקרה של כוח העליון המונע את ביצוע העסקה, לרבות מלחמה, פעולות איבה ו/או טרור.

58.3.         מסירת פרטים כוזבים מצדך.

58.4.         ביצוע פעולה בלתי חוקית מצדך ו/או מי מטעמך ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם ההזמנה.

58.5.         שימוש במוצר בניגוד לאמור בתקנון זה, ולרבות מכירת המוצר ו/או העברתו לחו"ל.

59.              הודעה על כך שהוליס תעשיות ביטלה את העסקה עקב אחד מהמקרים המנויים לעיל תשלח אליך באמצעות פרטי ההתקשרות שמסרת להוליס תעשיות בעת ביצוע ההזמנה.

60.              בוטלה ההזמנה על ידי הוליס תעשיות עקב אחד מהמקרים המנויים לעיל, לא תהיה הוליס תעשיות אחראית, ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, או מיוחד שנגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

יב.    מבצעים והטבות

61.              הוליס תעשיות רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות, קופונים והנחות (להלן: "ההטבות"), במסגרת הרכישה באתר. הטבות אלו יחולו אך ורק על המוצרים לגביהם צוינו.

62.              תוקפן של ההטבות יהיה מוגבל עד למועד האחרון לשימוש, שיופיע על גבי ההטבה באתר.

63.              ברכישה תוך שימוש בהטבה לא ניתן לנצל כפל הטבות, הנחות או מבצעים.

64.              הוליס תעשיות רשאית להפסיק, להחליף או לשנות את ההטבות בכל עת, ובלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך, בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.

65.              לעניין הטבה מסוג קופון יובהר, כי הרכישה באמצעות הקופון אפשרית פעם אחת בלבד, על ידי כל לקוח. אין להעביר או להעתיק בכל דרך קופון שנעשה בו שימוש על ידי לקוח.

יג.     אבטחת השירותים

66.              הוליס תעשיות רואה באבטחת המידע של לקוחותיה ערך עליון ומשקיעה משאבים רבים לאבטחת סודיות המידע. במסגרת זו עושה הוליס תעשיות שימוש באמצעי האבטחה המתקדמים והמתוחכמים ביותר הקיימים כיום. 

67.              הוליס תעשיות אינה בודקת את המידע והתכנים שעוברים ברשת, למעט לצורך הגנה על הרשת שלה, ולכן באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכו'), הנובעים מקישור לרשתות תקשורת חיצוניות או מהיכולת לקבל קבצים ומידע אחר ממקורות שונים, וכל שימוש שתעשה במידע או בשירותים הוא על אחריותך בלבד.

יד.    הודעות ועדכונים

68.              הודעות עדכון וכן הודעות אחרות מטעם הוליס תעשיות, לרבות דואר פרסומי, יכול שיישלחו אליך באמצעות מערכת הדוא"ל, או על-ידי דואר רגיל או בהודעות קטסט או באמצעות פקסימיליה, או בכל אמצעי תקשורת אחר לכתובות אותן בעת הרישום לשירותים, וזאת במקרה שאישרת את שליחת הודעות אלו.

טו.    הודעה על תוכן מפר

69.              במקרה בו נתקלת בתוכן המפר כל דין, נבקשך להפנות את תשומת לבנו לכך על-ידי משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדואר האלקטרוני: digital@holis.co.il

טז.   סמכות שיפוט

70.              השימוש בשירותים כפוף לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירותים נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.  

 

הודעות נוספות:

א. הזמנת דוגמיות - כפוף לאפשרויות ההזמנה שמפורסמות בקישור הבא: https://www.blinds4u.co.il/%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D

כתובת החברה היא א.ת. אלון תבור, רחוב האלון, ת.ד. 1246, עפולה; טלפון: 04-6408246. 

 


אנו מכבדים
מגוון אמצעי תשלום:
תמונה של -
תמונה של -
תמונה של -
0
הסל שלי
ייעוץ חינם
ייעוץ חינם, ללא התחייבות
השאירו פנייתכם כאן, ונציגנו ישובו אליכם בהקדם!
או חייגו אלינו עכשיו: 8068✽
יש בסל וילונות אחרי הנחה
סה”כ: 0.00 ₪